Znalosti si môžete zobraziť kliknutím na zelenú linku.

7. 10. 2011

Efektívny manažér: Sebavzdelávanie

E F E K T Í V N Y  M A N A Ž É R 

S e b a v z d e l á v a n i e
  

 
Hlavná téma: Manažment

Hlavná téma: Komunikácia

Hlavná téma: Koučovanie

Hlavná téma: Osobný rozvoj

Žiadne komentáre: